Mini 3

MINI 3

9-11 MESIACOV

Dynamika skupiny sa postupne stupňuje vďaka pohybovému boom-u, ktorý je pre tento vek typický. Tomuto aspektu prispôsobujeme aj tempo práce v skupine. Akcent prikladáme najmä argumentácii a vysvetľovaniu konkrétnych postupov rodičovi. Bábätkám a ich rodičom sa v skupine venujeme aj osobitne. Na nácvik v domácom prostredí budete mať k dispozícii aj krátke vzdelávacie videá.

Frekvencia a trvanie: týždenne/ 45-55 min.

Počet detí v skupine: 9

Cena: skrátený jesenný kurz 59€

V prostredí, ktoré inšpiruje a je v ňom veselo, sa spoločne stretávame rodičia, detičky a odborne školená lektorka Baby Balance. Ako rodičia nadobudnete informácie o postupnosti vývinu vášho drobca a o všetkých súvislostiach ohľadne tohto vývinu. Hravá a zážitková forma cvičení bude príjemná nie len vašim detičkám, ale aj vám. Priame stretnutie vašich šikovných drobčekov s rovesníkmi bude je pre nich nenahraditeľným povzbudením. Dáte im možnosť prežiť prvé zážitky a skúsenosti so zaradením sa do novej sociálnej skupiny.

Čo môžete na stretnutiach očakávať:

  • Správna manipulácia s bábätkom tak, aby ste podporili jeho prirodzený vývin, pomohli mu vytvoriť a upevniť správne pohybové vzorce.
  • Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen  s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
  • Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
  • V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu a prípravu bábätka na kľúčovú spôsobilosť – stoj pri opore, chôdza pri opore a jej fázy, stoj vo voľnom priestore.
  • Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: kognitívne zrenie – myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunkácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti

Pri voľbe kategórie MINI 3 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko lozí, stavia sa s oporou, chodí popri opore.