Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

 

Občianske združenie Goralis so sídlom Majere 5, 061 01 Majere.

 

I
Definície

Goralis – občianske združenie Goralis registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 14.6. 2022 pod reg.č.: VVS/1-900/90-64184.
Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia Goralis.

 

II
Úvodné ustanovenia

Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do priestorov Goralis a využívania služieb poskytovaných Goralis.
Člen občianskeho združenia Goralis je oprávnený užívať služby poskytované Goralis, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Goralis po riadnom zaplatení členského. Členovi Goralis môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

Goralis je povinné zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

 

IV
Pokyny pre členov

Člen môže využívať služby Goralis len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.
Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke. Goralis nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Goralis. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.
Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
Ak člen pri využívaní služieb Goralis používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
Člen využíva služby Goralis na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Goralis nezodpovedá.
V priestoroch Goralis je zákaz fajčiť.
Do priestorov Goralis je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Goralis v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je Goralis oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Goralis združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Goralis, Goralis je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

 

 

V
Kurzy a účasť na nich

Jednotlivé kurzy v ponuke Goralis sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu. Goralis sa zaväzuje zrealizovať počet hodín v kurze, za ktoré si člen riadne zaplatil, ideálne v časovo naplánovanom intervale. V prípade že Goralis nie je umožnené realizovať kurzy, a tie môžu byť na nejaký čas prerušené, Goralis sa zaväzuje zabezpečiť dohodnutý počet lekcií po opätovnom začatí prevádzky. Člen berie na vedomie že v takomto prípade môže kurz prebiehať aj v čase, na ktorý nebol pôvodne naplánovaný. Členský poplatok je možné hradiť len v plnej výške na celé trvanie kurzu.
Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Goralis oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.cviceniesbabatkami.sk, prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Goralis. Po odoslaní prihlášky systém Goralis potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku, platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.
Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, Goralis mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom online dochádzky, dostupnej na web stránke www.cviceniesbabatkami.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať výhradne prostredníctvom online dochádzky, dostupnej na web stránke www.cviceniesbabatkami.sk. Goralis nezodpovedá za dostupnosť voľných miest na náhradné hodiny, pokiaľ je chod kurzu obmedzený počtom detí na jednej hodine a nie je umožnené nastaviť vždy jedno voľné miesto navyše v skupinke na čerpanie náhradnej hodiny. Člen berie na vedomie, že pokiaľ vymešká viac ako 3 hodiny, alebo sa nebude môcť kvôli pandemickej situácii kurzu zúčastňovať dlhšiu dobu a súčasne Goralis bude umožnené kurzy realizovať, Goralis nezodpovedá za realizáciu náhrady za jeho vymeškané hodiny a člen si nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady za vymeškané hodiny.
V prípade že člen vymešká hodiny na konci kurzu a už si nestihne zrealizovať náhradu, môže tak urobiť v nasledujúcom kurze, ale len v prípade že je aj naďalej členom Goralis a zaplatí členské aj na nasledujúce obdobie. Počet prenesených lekcií je maximálne 2 a ich náhradu je potrebné zrealizovať maximálne do 4 týždňov od začatia kurzu.
Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie (odporúčame minimálne 15 min.) za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Goralis oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Goralis v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

 

VI
Vyhotovovanie záznamov z kurzov

Člen berie na vedomie, že Goralis môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Goralis, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
Člen uhradením členského poplatku udeľuje Goralis súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti Goralis, pre účely účasti Goralis v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke Goralis.
Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a Goralis je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

 

VII
Ochrana osobných údajov

Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

 

VIII
Záverečné ustanovenia

Vzťahy člena a Goralis sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Goralis a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Goralis si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.cviceniesbabatkami.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

Na Majeroch dňa 15.8.2022